PRIVACYVERKLARING VOOR WEBSITEGEBRUIKERS

1. INLEIDING

1.1 Bij WSA hechten wij grote waarde aan en respecteren wij de privacy van iedereen die zijn of haar persoonsgegevens aan ons toevertrouwt. 
1.2 Deze privacyverklaring beschrijft hoe WSA uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als u deze website bezoekt en gebruikt. 
1.3 Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform deze privacyverklaring en de voor ons toepasselijke wetgeving, en dan specifiek de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en nationale wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming (hieronder gezamenlijk aangeduid als gegevensbeschermingswetgeving). 

2. WIE IS WSA

2.1 Onder “WSA“ wordt verstaan de lokale WSA-onderneming in uw land. De lokale WSA-onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens, hetgeen betekent dat de lokale WSA-onderneming de doeleinden voor en de methoden van de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. Waar in deze privacyverklaring termen als “wij”, “ons” of “WSA” worden gebruikt, wordt daarmee bedoeld de lokale WSA-onderneming in uw land. De contactgegevens van uw lokale WSA-onderneming staan onderaan op de website vermeld.

3. DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN, HET DOELEINDE EN DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

3.1 Als u deze website bezoekt en gebruikt
3.1.1 Als u deze website bezoekt en gebruikt, dan verzamelen wij cookies en online identificatiemiddelen over u en de manier waarop u de website gebruikt, bijv. uw browsertype, op de website gebruikte zoektermen, uw IP-adres inclusief uw netwerklocatie en informatie over uw computer. 
3.1.2 Het doeleinde van onze verwerking is het optimaliseren van de gebruikerservaring en de werking van de website, inclusief het bijhouden van statistieken. Deze verwerking van persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang deze website te beheren en te verbeteren (artikel 6(1) (f) van de AVG). 
3.1.3 De informatie wordt geaggregeerd verwerkt en wordt niet gebruikt om u als persoon te identificeren. Voor nadere informatie, zie ons aparte cookiebeleid via “Toestemmingsinstellingen” in de pop-up linksonder op de website. In ons cookiebeleid kunt u meer lezen over de manier waarop wij cookies gebruiken. U kunt uw toestemming intrekken of wijzigen door onder “Toestemmingsinstellingen” cookies te weigeren of door cookies in uw webbrowser uit te zetten.  
3.2 Als u ons contactformulier of de Shop Finder gebruikt
3.2.1 Als u een contactformulier invult, een afspraak maakt of onze Shop Finder gebruikt voor een afspraak met of een vraag aan een specifieke audicien, dan verwerken wij uw contactinformatie, uw locatie, de audicien naar wie wij uw persoonsgegevens doorsturen en alle informatie die u in het kader van uw vraag verstrekt. In sommige gevallen verwerken wij ook de informatie dat u een online WSA hoortest hebt gedaan. De resultaten van de hoortest verwerken wij echter niet.
3.2.2 Het doeleinde van onze verwerking is het beantwoorden van uw verzoek om contact of het maken van een afspraak. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang om in contact te komen met onze websitegebruikers (artikel 6(1) (f) van de AVG). In het geval u gevoelige persoonsgegevens verstrekt, zoals informatie over uw gezondheid, dan verwerken wij deze persoonsgegevens uitsluitend op basis van uw voorafgaande toestemming (artikel 9(2) (a) van de AVG).
3.3 Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven 
3.3.1 Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, dan verzamelen wij uw naam, uw e-mailadres, uw locatie en de taal waarin u onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen. 
3.3.2 Het toezenden van marketingmateriaal en het noodzakelijke verwerken van respectievelijke persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de ontvanger voor het ontvangen van nieuwsbrieven (artikel 6(1) (a) van de AVG). Indien de lokale wetgeving voor de verwerking echter een aparte rechtsgrond, anders dan deze toestemming, vereist (bijv. in Denemarken), dan worden de persoonsgegevens verwerkt voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang van de marketing van onze diensten en het in contact komen met onze websitegebruikers (artikel 6(1) (f) van de AVG).

 

4. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

4.1 Een deel van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, zijn door u verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanmelding voor nieuwsbrieven of het invullen van een contactformulier. Als u onze website bezoekt, dan verzamelen wij technische gegevens over uw apparaat, browseractiviteit en gedragspatronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en vergelijkbare technologieën. In sommige gevallen verzamelen wij ook de informatie dat u een online WSA hoortest hebt gedaan. 

5. VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

5.1 Als u onze Shop Finder gebruikt om een afspraak te maken of een vraag te stellen, dan delen wij uw persoonsgegevens met de audicien die u geselecteerd hebt met het doeleinde deze audicien in staat te stellen contact met u op te nemen.  Als u een online WSA hoortest hebt gedaan, dan delen wij dat ook met de audicien. 
5.2 Als u een contactformulier invult of een afspraak maakt zonder een lokale audicien te selecteren, dan delen wij uw verzoek met een lokale audicien bij u in de buurt met het doeleinde deze audicien in staat te stellen contact met u op te nemen.
5.3 Uw persoonsgegevens worden daarnaast verstrekt aan derden die namens ons persoonsgegevens verwerken en derhalve optreden als gegevensverwerkers. Wij maken gebruik van derden om onze nieuwsbrieven te verzenden en als hostingproviders. Wij zijn met al onze gegevensverwerkers een gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan conform artikel 28 van de AVG om zeker te stellen dat deze gegevensverwerkers passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen implementeren, zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen is gewaarborgd.

6. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN 

6.1 Wij maken gebruik van servers binnen de EU. Sommige van onze gegevensverwerkers kunnen uw persoonsgegevens echter overdragen aan een land buiten de Europese Economische Zone, inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten van Amerika. De passende waarborgen voor de overdracht van persoonsgegevens aan dergelijke derde landen zijn de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen (art. 46, AVG).
6.2 Documentatie over de toepasselijke standaardcontractbepalingen is op verzoek verkrijgbaar door contact met ons op te nemen via de contactinformatie onder punt 10 en 11.
6.3 Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Zone worden overgedragen als gevolg van ons gebruik van cookies op de website. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons cookiebeleid via “Toestemmingsinstellingen” in de pop-up linksonder op de website. 

7. UW RECHTEN

7.1 Als betrokkene hebt u de hierna volgende rechten:
7.1.1 U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit recht stelt u in staat een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en te controleren of wij deze gegevens rechtmatig verwerken (art. 15, AVG).
7.1.2 U hebt het recht op rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Dit recht stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u bewaren te laten corrigeren (art. 16, AVG).
7.1.3 U hebt het recht op vergetelheid. Dit recht stelt u in staat om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. Voor zover een verdere verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in verband met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen (art. 17, AVG).
7.1.4 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang (of dat van een derde) als er iets is met betrekking tot uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze rechtsgrond (art. 21, AVG). 
7.1.5 U hebt het recht om beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw gegevens of onze reden voor verwerking wilt vaststellen (art. 18, AVG).
7.1.6 U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en die gegevens, in voorkomende gevallen, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd (ook wel bekend als dataportabiliteit) (art. 20, AVG).
7.1.7 Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken (art. 7 (3), AVG). Mocht u uw toestemming willen intrekken, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via gdpr@wsa.com.
7.1.8 Uitsluitend voor Frankrijk: Als u valt onder de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht instructies te geven voor het beheer van uw persoonsgegevens na uw overlijden.
7.1.9 Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waarin u gewoonlijk verblijft of waarin de beweerde inbreuk is begaan (art. 77, AVG). 
De contactinformatie van de toezichthoudende autoriteit is beschikbaar via https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.


8. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS 

8.1 Persoonsgegevens over uw gebruik van de website, zie punt 3.1, worden uiterlijk gewist in overeenstemming met ons cookiebeleid dat beschikbaar is via “Toestemmingsinstellingen” in de pop-up linksonder op de website.
8.2 Persoonsgegevens verzameld in het kader van uw verzoek in een contactformulier, via het maken van een afspraak of via onze Shop Finder, zie punt 3.2, worden uiterlijk drie maanden nadat u uw verzoek hebt verzonden gewist. 
8.3 Als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven, zie punt 3.3, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u de nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen. Wij bewaren documentatie over uw toestemming conform de toepasselijke verjaringstermijn.  
8.4 Wij behouden ons echter het recht voor uw persoonsgegevens gedurende een langere tijd te bewaren als dat noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


9. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 Wij hebben passende maatregelen voor beveiliging getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan of worden gebruikt, ingezien door onbevoegden, gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast hebben uitsluitend medewerkers en opdrachtnemers met een relevante en redelijke noodzaak voor toegang tot uw persoonsgegevens in verband met de uitvoering van hun werk inzage in uw persoonsgegevens.


10. CONTACTINFORMATIE

De contactgegevens van uw lokale WSA-onderneming staan onderaan op de website vermeld.


11. ONZE FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

11.1 Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. 
11.2 Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via:
dpo@wsa.com


12. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

12.1 Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt in januari 2021 en wordt continu bijgewerkt conform de huidige regels en praktijken en overeenkomstig onze bedrijfsprocedures. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze websites.