INFORMACJE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1. WPROWADZENIE

1.1 W WSA szanujemy prywatność każdego, kto powierza nam swoje dane osobowe. 
1.2 W niniejszych Informacjach o ochronie prywatności opisano, w jaki sposób WSA gromadzi i przetwarza dane osobowe podczas odwiedzania i korzystania z tej strony internetowej. 
1.3 Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie zgodnie z niniejszymi Informacjami o ochronie prywatności i obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi, którym podlegamy, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”) i krajowymi przepisami o ochronie danych (łącznie nazywanymi „Ustawodawstwem o ochronie danych”). 

 

2. INFORMACJE O WSA

2.1 Przez „WSA” rozumie się lokalną firmę WSA w kraju użytkownika. Lokalna firma WSA jest administratorem danych, co oznacza, że ustala cele i metody przetwarzania danych. Słowa „my”, „nas” lub „WSA” w niniejszych Informacjach o ochronie prywatności odnoszą się do lokalnej firmy WSA w kraju użytkownika. Dane kontaktowe lokalnej firmy WSA można znaleźć na dole strony internetowej.

 

3. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

3.1 Odwiedzanie i korzystanie z tej strony internetowej
3.1.1 Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową i korzysta z niej, gromadzimy pliki cookie i identyfikatory internetowe dotyczące użytkownika oraz sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej, np. rodzaj przeglądarki, wyszukiwane terminy na stronie internetowej, adres IP, w tym lokalizacja sieci i informacje o komputerze. 
3.1.2 Celem przetwarzania jest optymalizacja doświadczenia użytkownika i funkcjonalności strony, w tym tworzenie statystyk. To przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizowania przez nas naszego uzasadnionego interesu w zakresie obsługi i ulepszania tej strony internetowej (artykuł 6(1) (f) RODO). 
3.1.3 Dane będą agregowane, a my nie będziemy ich używać do identyfikowania jakichkolwiek osób. Więcej informacji można znaleźć w naszej oddzielnej Polityce dotyczącej plików cookie, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem „Ustawień dotyczących zgód” w okienku w lewym dolnym rogu strony internetowej. W naszej Polityce dotyczącej plików cookie można znaleźć więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie. Użytkownik może wycofać lub zmienić swoją zgodę, odrzucając pliki cookie w „Ustawieniach dotyczących zgód” lub blokując pliki cookie w przeglądarce internetowej.  
3.2 Korzystanie z naszego formularza kontaktowego lub lokalizatora sklepów
3.2.1 W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, umówienia wizyty lub użycia lokalizatora sklepów w celu umówienia wizyty bądź wysłania zapytania do konkretnego protetyka słuchu będziemy przetwarzać informacje dotyczące danych kontaktowych, lokalizacji, protetyka słuchu, któremu przesłaliśmy dane osobowe, a także wszelkie informacje podane przez użytkownika w zapytaniu. W niektórych przypadkach będziemy też przetwarzać informacje dotyczące wykonania internetowego badania słuchu WSA. Należy zauważyć, że nie będziemy przetwarzać wyników badania słuchu.
3.2.2 Celem przetwarzania jest zrealizowanie prośby o kontakt lub umówienie wizyty. To przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizowania przez nas naszego uzasadnionego interesu w zakresie interakcji z użytkownikami naszej strony internetowej (artykuł 6(1) (f) RODO). W przypadku podania nam wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje dotyczące zdrowia, będziemy je przetwarzać wyłącznie w oparciu o uprzednią zgodę użytkownika (artykuł 9(2) (a) RODO).
3.3 Subskrypcja newslettera 
3.3.1 W przypadku subskrypcji naszego newslettera będziemy gromadzić imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizację i język, w którym użytkownik chce otrzymywać newsletter. 
3.3.2 Wysyłanie materiałów marketingowych i konieczne przetwarzanie odpowiednich danych osobowych opiera się na zgodzie odbiorcy na otrzymywanie newslettera (artykuł 6(1) (a) RODO). Jednakże w krajach, gdzie lokalne przepisy wymagają oddzielnej podstawy prawnej przetwarzania innej niż taka zgoda (np. w Danii), dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie reklamowania naszych usług i interakcji z użytkownikami naszej strony internetowej (artykuł 6(1) (f) RODO).

 

4. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

4.1 Będziemy gromadzić niektóre dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, na przykład w razie subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego. Podczas interakcji użytkownika ze stroną internetową będziemy gromadzić dane techniczne dotyczące sprzętu, aktywności przeglądarki i wzorców zachowań. Te dane osobowe gromadzimy, używając plików cookie lub innych podobnych technologii. W niektórych przypadkach będziemy też gromadzić informacje na temat wykonania badania słuchu WSA. 

 

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1 W przypadku używania lokalizatora sklepów do umówienia wizyty lub przesłania zapytania będziemy udostępniać dane użytkownika wybranemu protetykowi słuchu, aby umożliwić mu kontakt z użytkownikiem.  Protetykowi słuchu udostępnimy również informacje o wykonaniu internetowego badania słuchu WSA. 
5.2 W przypadku użycia formularza kontaktowego lub umówienia wizyty bez wybrania lokalnego protetyka słuchu przekażemy zapytanie lokalnemu protetykowi słuchu w okolicy użytkownika, aby umożliwić protetykowi słuchu kontakt z użytkownikiem.
5.3 Dane osobowe użytkownika są dalej ujawniane stronom trzecim przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, działającym jako nasze podmioty przetwarzające dane. Korzystamy z usług stron trzecich w zakresie wysyłania naszego newslettera i hostingu. Zawarliśmy umowy o przetwarzaniu danych zgodne z artykułem 28 RODO ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane, aby upewnić się, że wdrażają one odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony w taki sposób, aby przetwarzanie było zgodne z wymogami RODO i zapewniało ochronę praw użytkownika.

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

6.1 Używamy serwerów zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Jednakże niektóre nasze podmioty przetwarzające dane mogą przekazywać dane osobowe użytkownika do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym m.in. do USA. Właściwymi zabezpieczeniami przesyłania danych osobowych do takich krajów trzecich są zabezpieczone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne (RODO art. 46).
6.2 Dokumentację potwierdzającą zawarcie Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej można uzyskać na życzenie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 10 i 11.
6.3 Należy również zauważyć, że dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wyniku korzystania przez nas z plików cookie na stronie internetowej. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem „Ustawień dotyczących zgód” w okienku w lewym dolnym rogu strony internetowej.

 

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7.1 Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa:
7.1.1 Prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych. Umożliwia ono otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzenie, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem (art. 15 RODO).
7.1.2 Prawo żądania sprostowania danych osobowych, które przechowujemy. Umożliwia poprawienie wszelkich niepełnych lub niedokładnych informacji, które przechowujemy (art. 16 RODO).
7.1.3 Prawo żądania usunięcia własnych danych osobowych. Umożliwia zażądanie od nas usunięcia lub skasowania danych osobowych, jeśli nie mamy wystarczającego uzasadnienia ich dalszego przetwarzania. W zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, na przykład w celu spełnienia przez nas naszych obowiązków lub w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony wymogów prawnych, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO).
7.1.4 Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w przypadku, gdy powołujemy się na uzasadniony interes (lub interes strony trzeciej), a w danej sytuacji istnieje powód, który wywołuje chęć sprzeciwienia się przetwarzaniu na tej podstawie (art. 21 RODO). 
7.1.5 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia zażądanie od nas wstrzymania przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, na przykład jeśli użytkownik domaga się, abyśmy określili ich dokładność lub powód ich przetwarzania (art. 18 RODO).
7.1.6 Użytkownik ma prawo otrzymać zarejestrowane dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, w niektórych przypadkach, do zażądania przesłania danych przez jednego administratora danych do drugiego bez utrudnień (znane również jako przenoszenie danych) (art. 20 RODO).
7.1.7 Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie użytkownika, ma on prawo w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania wykonanego przed wycofaniem zgody. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili (art. 7(3) RODO). W przypadku chęci wycofania swojej zgody należy skontaktować się z nami na adres e-mail gdpr@wsa.com.
7.1.8 Wyłącznie w przypadku Francji: Jeśli użytkownik podlega francuskiej ustawie o ochronie danych, ma prawo w każdej chwili wydać zalecenia dotyczące losów jego danych osobowych po śmierci.
7.1.9 Jeśli użytkownik jest niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, może złożyć skargę do Duńskiej Agencji Ochrony Danych, organów ds. ochrony danych w swoim kraju lub kraju, w którym według niego doszło do naruszenia praw w zakresie ochrony danych (art. 77 RODO). 
Informacje kontaktowe Agencji Ochrony Danych można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH 

8.1 Dane osobowe dotyczące korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, por. punkt 3.1, zostaną najpóźniej usunięte zgodnie z naszą Polityką plików cookie, do której dostęp można uzyskać za pomocą „Ustawień dotyczących zgód” w okienku w lewym dolnym roku strony internetowej.
8.2 Dane osobowe zgromadzone w ramach zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, umówienia wizyty lub lokalizatora sklepów, por. punkt 3.2, zostaną usunięte najpóźniej trzy miesiące po przesłaniu zapytania. 
8.3 W przypadku subskrypcji naszego newslettera, por. punkt 3.3, będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak użytkownik chce otrzymywać od nas newsletter. Przechowujemy dokumentację zgody użytkownika zgodnie z odpowiednim okresem przedawnienia.  
8.4 Zastrzegamy sobie jednak prawo do przechowywania danych osobowych użytkownika przez dłuższy okres, jeśli uznamy to za konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

 

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

9.1 W celu zapobieżenia utracie danych osobowych, ich użyciu lub uzyskaniu do nich dostępu w nieuprawniony sposób bądź ich zmianie lub ujawnieniu wprowadzone zostały odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dodatkowo dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie pracownicy i wykonawcy, którzy mają aktualną i uzasadnioną potrzebę dostępu do danych w celu wykonania swojej pracy.

 

10. DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe lokalnej firmy WSA można znaleźć na dole strony internetowej.

 

11. NASZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH („IOD”)

11.1 Powołaliśmy inspektora ochrony danych. 
11.2 W razie pytań lub komentarzy dotyczących niniejszych Informacji o ochronie prywatności należy wysłać wiadomość na adres:
dpo@wsa.com

 

12. ZMIANY W NINIEJSZYCH INFORMACJACH O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

12.1 Niniejsze Informacje o ochronie prywatności zostały ostatnio zaktualizowane w styczniu 2021 roku i będą stale aktualizowane w zgodzie z bieżącymi zasadami i praktykami oraz dostosowaniami w naszych procedurach biznesowych. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna na naszych stronach internetowych. 

Do góry